Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

utw04.11.2019 r. studenci UTW wysłuchali bardzo ciekawego wykładu na temat : „Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem”, który wygłosiła p. Monika Wiczołek – kierownik MOPS w Wysokiem Mazowieckiem.

Na początku przedstawiła najważniejsze akty prawne związane z utworzeniem i działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Omówiła zadania i cele MOPS.

 

Ośrodek jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej w szczególności w zakresie :

 • przyznawania i wypłacania przewidzianych ustawą świadczeń z pomocy społecznej,
 • pobudzania społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
 • prowadzenia pracy socjalnej skierowanej na pomoc rodzinom i osobom,
 • organizowania usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • wytaczania na rzecz osób potrzebujących powództwa o roszczenia alimentacyjne,
 • udzielania schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 • kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie.

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 Adresatami działań pomocy społecznej są osoby i rodziny z grup szczególnego ryzyka. Pomoc społeczna ma nie tylko wspierać rodzinę, ale także reagować na nowe sytuacje, w których się ona znalazła.

Praca MOPS ukierunkowana jest w szczególności na:

 • pomoc finansową, pomoc rzeczową, pomoc instytucjonalną, pomoc w formie usług opiekuńczych, pracę socjalną polegającą na aktywizowaniu i wzmacnianiu zdolności do wypełniania ról społecznych i zawodowych.

Świadczeniami w pomocy społecznej są świadczenia pieniężne i niepieniężne.

 Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej wynosi: 528 zł na osobę w rodzinie lub 701 zł na osobę samotnie gospodarującą.

Świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy.

Świadczenia niepieniężne: mogą być w formie pracy socjalnej, pomocy rzeczowej, usług opiekuńczych dla osoby starszej i chorej, interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, sprawienia pogrzebu, pobytu i usługach w domu pomocy społecznej i innych. Pomoc w formie pracy socjalnej, interwencji kryzysowej świadczona jest bez względu na dochód.

W dalszej części wykładu poznaliśmy: zasady otrzymania Karty Dużej Rodziny, zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczenia Dobry Start.

MOPS bierze udział w projekcie „Droga do aktywności”.

W dyskusji głos zabrała prezes Marianna Kaczanowicz, w odpowiedzi na pytania  p. kierownik Ośrodka poinformowała, że w MOPS pracuje 13 osób, mają pod opieką 20 rodzin, wyjaśniła też, jak przebiega praca opiekuna z podopiecznym.

Wykład przybliżył słuchaczom obraz pracy i zasięg pomocy rodzinom i osobom w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Alicja Chmielewska

 

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW