Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

KOMISJE RADY MIASTA

1. Komisja Finansowa

Do kompetencji Komisji Finansowej należy:
 • opiniowanie projektów uchwał budżetu miasta oraz sprawozdań z działalności finansowej,
 • opiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat,
 • opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu, między innymi nabycie oraz obciążenie nieruchomości gruntowych,
 • wydzierżawianie lub najem tych nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata,
 • opiniowanie długoterminowych pożyczek i zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji oraz remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Miasta,
 • opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących zakresu finansowania działalności Rad Osiedlowych oraz przekazywania im składników mienia,
 • ocenianie wniosków i postulatów mieszkańców miasta (Rad Osiedlowych),
 • opiniowanie projektów uchwał w sprawie współpracy z innymi organami.

2. Komisja Funkcjonowania Miasta 

Do kompetencji Komisji Funkcjonowania Miasta należy:

 • opiniowanie zadań z zakresu infrastruktury technicznej, zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska,
 • opiniowanie zadań dotyczących ulic, mostów, placów, organizacji ruchu drogowego,
 • ocena stopnia zaspokojenia miasta w wodę, energię cieplną i systemy kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 • ocena funkcjonowania wysypiska i systemu oczyszczania miasta,
 • ocena stanu zieleni i ochrony powietrza przez zanieczyszczeniami,
 • opiniowanie gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
 • opiniowanie przedsięwzięć obejmujących utrzymanie czystości cieków wodnych i zbiorników,
 • prowadzenie analiz potrzeb mieszkaniowych i infrastruktury towarzyszącej,
 • opracowanie wniosków mających na celu utrzymanie i poprawę porządku i bezpieczeństwa w mieście,
 • monitorowanie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • opiniowanie nazewnictwa ulic, placów oraz osiedli,

3. Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej 

Do kompetencji Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej należy:

 • ocena sytuacji rodzin na terenie miasta,
 • podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy sytuacji rodzin,
 • analizowanie problematyki z zakresu pomocy społecznej,
 • opiniowanie miejskiego planu pomocy społecznej,
 • opiniowanie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • opiniowanie w zakresie problematyki związanej z pomocą rodzinom zagrożonym patologiami,
 • opiniowanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • analiza potrzeb społecznych w zakresie mieszkalnictwa i możliwości ich zaspokojenia,
 • ocena funkcjonowania placówek opieki społecznej,
 • opiniowanie spraw z zakresu ochrony zdrowia,
 • wspieranie działań z zakresu opieki społecznej i ochrony zdrowia w obszarach wspólnych celów,

4. Komisja Kultury i Oświaty 

Do kompetencji Komisji Kultury i Oświaty należy:

 • opiniowanie spraw z zakresu kultury i oświaty,
 • opiniowanie projektów tworzenia, przekształcania i likwidacji placówek miejskich oraz ich struktury organizacyjnej, sposobu powoływania kierowników tych placówek,
 • opiniowanie projektu budżetu miasta oraz sprawozdań z jego wykonania w częściach dotyczących działania komisji oraz budżetów (planów finansowych) podległych placówek,
 • ocena funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
 • stworzenie warunków do rozwoju szkolnictwa na wszystkich poziomach,
 • opiniowanie regulaminów wynagradzania nauczycieli,
 • analiza działalności miejskich placówek kultury (MOK, biblioteka)
 • wspieranie lokalnej twórczości i rozwoju sztuki w zakresie literatury, plastyki, muzyki, teatru, techniki i innych dziedzin,
 • upowszechnianie dziedzictwa (tradycji) i historii miasta,
 • analiza problemów związanych z ochroną zabytków i cmentarzy,
 • opiniowanie inicjatyw dotyczących:
 • nadania honorowego obywatela miasta,
 • nadawania innych tytułów honorowych, wyróżnień i orderów,
 • wznoszenia pomników,
 • nadawania placówkom miejskim sztandarów i imion patronów,
 • nadawania imion ulicom i placom,
 • promowanie działalności wybitnych mieszkańców miasta (nauczycieli, uczniów, twórców kultury, sportowców, działaczy społecznych) i udzielanie im wsparcia,
 • analizowanie planów i wyników pracy placówek prowadzących działalność rekreacyjną, sportową i turystyczną,
 • ocena imprez masowych organizowanych przez różne podmioty na terenie miasta,
 • współpraca z organizacjami społecznymi działającymi w zakresie kultury, oświaty i sportu, szczególnie z prowadzącymi działalność pozalekcyjną i pozaszkolną dla młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych,
 • wspieranie inicjatyw młodzieży i na rzecz młodzieży prowadzących do rozwoju ich samorządności i aktywności lokalnej oraz pozytywnego wypełniania czasu wolnego,
 • współpraca z lokalnymi ośrodkami komunikacji masowej.

5. Komisja Rewizyjna 

 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • opiniowanie wykonania budżetu gminy,
 • występowanie z wnioskiem do rady miasta w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium burmistrzowi,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez radę w zakresie kontroli

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW