Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Harmonogram

Okres realizacji konsultacji: 1 kwiecień 2021r. - 30 wrzesień 2021r.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach:

KONSULTACJE ELEKTRONICZNE                                   czerwiec – lipiec 2021

(E-konsultacje)

PUNKT KONSULTACYJNY                                              czerwiec – lipiec 2021

WARSZTAT KONSULTACYJNY                                        11 czerwiec 2021

z użyciem map

 

DNI OTWARTE wraz z punktem konsultacyjnym             9 lipiec 2021

HAPPENING

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI I                   sierpień 2021

WNIOSKACH DO PLANU

 

Opis metod:

 • Metoda konsultacji elektronicznych (E-konsultacje) - zostanie opracowany formularz ankiety elektronicznej. Formularz zostanie umieszczony w serwisie dotyczącym konsultacji społecznych udostępnionym w ramach projektu pt. konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II. Formularz ankiety będzie umieszczony na stronie internetowej. Ankiety będą przesyłane na wskazany adres e-mail. Język prowadzenia konsultacji będzie uniwersalny - zbliżony do wszystkich odbiorców. Po przeprowadzeniu metody zostanie sporządzony protokół zawierający zestawienie wniesionych uwag.
 • Metoda punkt konsultacyjny - realizacja metody będzie polegała na stworzeniu specjalnego, otwartego miejsca, w którym uczestnicy konsultacji mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą dokumentu planistycznego oraz materiałami informacyjnymi, złożyć swoje uwagi, przedyskutować z kompetentnymi osobami interesujące ich kwestie. Punkt konsultacyjny zostanie umieszczony w oddzielnym pomieszczeniu, w miejscu dostępnym dla osób o szczególnych potrzebach, w tym osób niepełnosprawnych. Do obsługi punktu zostanie wyznaczony pracownik urzędu.Punkt konsultacyjny będzie działał 2 miesiące. Osoby korzystające z punktu będą mogły obejrzeć dokumentację związaną z projektem dokumentu planistycznego w tym mapy w wersji elektronicznej a także otrzymać ich wydruk. W trakcie funkcjonowania punktu będzie prowadzona ewaluacja. Po zamknięciu punktu wszystkie zebrane uwagi zostaną opracowane w formie protokołu uwag.
 • Technika warsztat konsultacyjny z użyciem map - do realizacji tej techniki wykorzystane zostaną mapy z projektu dokumentu wyłożonego do konsultacji. Mapy będą drukowane podczas warsztatu na bieżąco, tj. wraz z nakładaniem na nie kolejnych uwag uczestników oraz wyświetlane dla uczestników. Na mapach umieszczane będą pomysły zagospodarowania przestrzeni. Język komunikatu na mapach będzie zbliżony do wszystkich odbiorców. W pierwszej turze na wydrukowane mapy w toku dyskusji wprowadzone zostaną uwagi do projektu. Następnie zostaną one zaprezentowane i poddane osądowi. Spośród nich wybrane zostaną uwagi merytoryczne, które mogą zostać wprowadzone do dokumentu dokumencie. Warsztat odbędzie się w dzień wolny od pracy lub w godzinach popołudniowych, tak aby zadbać o zgromadzenie zróżnicowanych grup uczestników, w tym osób o szczególnych potrzebach, osób różnej płci, wieku, wykształceniu, zatrudnieniu - ok. 20 osób. Warsztat będzie prowadzony przez animatorów/moderatorów. Uczestnicy będą aranżować miejsca w przestrzeni. Na specjalnym formularzu przedstawią wnioski dotyczące każdej propozycji. Warsztat odbędzie się w sali/przestrzeni dostępnej także dla osób z niepełnosprawnością. Język prowadzenia spotkań będzie uniwersalny - zbliżony do wszystkich odbiorców. Uczestnikom spotkania zostaną zapewnione materiały oraz przerwa kawowa. Podczas spotkania zostanie przeprowadzona ewaluacja uczestników.  Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzony protokół uwag.
 • Metoda dni otwartychwraz z punktem konsultacyjnym (happening) - działania w ramach tej metody polegać będą na organizacji  spotkania o charakterze happeningu.  Podczas spotkania odbywać się będą specjalnie przygotowane, dotyczące tematu konsultacji pokazy, gra i konkurs dla dzieci i młodzieży, specjalistyczne panele dyskusyjne dla dorosłych, podczas których zbierane będą opinie, uwagi, propozycje w konsultacjach za pomocą ankiet. Animacje podczas spotkania będą prowadzone przez profesjonalnego moderatora według określonego scenariusza. Scenariusz spotkania zostanie przemyślany i oparty o lokalny potencjał, tak aby zainteresować jak największą liczbę osób i stworzyć przyjazną atmosferę do prowadzenia dyskusji. W spotkaniu może wziąć udział nieograniczona liczba osób. Czas trwania  happeningu wynosi od 4-8 godzin. Spotkanie otwarte zostanie zorganizowane w dzień wolny od pracy lub w godzinach popołudniowych, w centralnym miejscu Gminy, dostępnym dla osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych. Do tego celu zostanie wynajęty namiot lub mała scena/stoisko z wyposażeniem i nagłośnieniem, oraz inny drobny sprzęt. Przygotowane zostaną specjalne materiały dla uczestników animacji w postaci wielkoformatowej planszy do gry i inne drobne materiały animacyjne, dotyczące tematu konsultacji. Podczas spotkania zbierane będą uwagi, opinie od uczestników, które zostaną udokumentowane. Język podczas spotkania będzie zbliżony do wszystkich odbiorców. Podczas spotkania będzie prowadzona ankieta ewaluacyjna.  Z przeprowadzonego spotkania zostanie sporządzony protokół uwag.

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW