Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku

Zgodnie z Uchwałą  Nr XLIV/263/2022 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2022 r., poz. 6054) – zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 20,00 zł od jednego mieszkańca. Zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w części stanowiącej kwotę 1,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W przypadku gdy właściciel nieruchomości złoży informację o kompostowaniu bioodpadów w kompostowniku przydomowym stawka opłaty wynosi 19,00 zł od jednego mieszkańca.

Harmonogramy odbioru odpadów 2023

Harmonogram na poszczególne dni podany w załącznikach.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z Uchwałą  Nr XXXIII/194/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r., poz. 5339) – zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 15,00 zł od jednego mieszkańca. Zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w części stanowiącej kwotę 1,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W przypadku gdy właściciel nieruchomości złoży informację o kompostowaniu bioodpadów w kompostowniku przydomowym stawka opłaty wynosi 14,00 zł od jednego mieszkańca.

Harmonogramy odbioru odpadów 2022

Harmonogram na poszczególne dni podany w załącznikach.

Harmonogramy odbioru odpadów 2021

Harmonogram na poszczególne dni podany w załącznikach.

Informacja o zwolnieniu w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja o zwolnieniu w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Burmistrz Miasta Wysokie informuje, iż zgodnie z uchwałą Nr XVI/85/2020 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 lutego 2020 roku zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w części stanowiącej kwotę 1,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Czytaj więcej: Informacja o zwolnieniu w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rachunek bankowy

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na wyodrębniony rachunek bankowy nr 85 1020 1332 0000 1302 1216 9399.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta Wysokie informuje, że uchwałą Rady  Nr XIV/64/19 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r., poz. 6365) – zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 12,00 zł od jednego mieszkańca. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach brak jest możliwości zadeklarowania niesegregowania odpadów. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w drodze decyzji zostanie naliczona opłata w wysokości 24,00 zł od jednego mieszkańca.

Wysokość opłaty została ustalona jako iloczyn nowej stawki opłaty tj: 12,00 zł i danych podanych w deklaracji złożonej do Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.

Czytaj więcej: Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Harmonogramy odbioru odpadów 2020

Harmonogram na poszczególne dni podany w załącznikach.

Czytaj więcej: Harmonogramy odbioru odpadów 2020

Informacja o osiągniętych przez Gminę Miejską Wysokie Mazowieckie poziomach recyklingu

 przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Poziomy recyklingu, jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów, określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Zgodnie z zapisami art. 3b tej ustawy gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia
31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:

Czytaj więcej: Informacja o osiągniętych przez Gminę Miejską Wysokie Mazowieckie poziomach recyklingu

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW