Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Strona główna

Stypendium szkolne

stypendiumWNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2020/2021 PRZYJMOWANE BĘDĄ W DNIACH  1-15.09.2020r.

Termin 15 września (dla słuchaczy kolegiów obowiązuje termin do 15 października) zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest ostateczny.

Kto może otrzymać stypendium?

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2019r. poz. 1507) i 701,00 zł netto w przypadku osoby samotnie gospodarującej (art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej).

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkiwanie na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.

 

Stypendium nie przysługuje:

- uczniowi klasy zerowej,

-uczniowi, który nie mieszka na terenie miasta Wysokie Mazowieckie

- uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotości kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych
i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa
w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2020r. poz. 111 z późn. zm.).

 

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych i innych zajęciach poszerzających wiedzę
i umiejętności ucznia, a także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych
z wyjazdem śródrocznym w ramach tzw. „Zielonej szkoły”, wyjazdem na wycieczkę przedmiotową, uczestnictwem w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup podręczników, lektur, słowników, publikacji i komputerowych programów edukacyjnych pomocnych przy realizacji ścieżek edukacyjnych wskazanych we wniosku o przyznanie stypendium, a także na zakup np.: zeszytów, przyborów szkolnych, plecaka szkolnego, stroju sportowego na zajęciach wychowania fizycznego, kalkulatora, innego rodzaju pomocy edukacyjnych,
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych i internacie.

 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE


Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

- złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,

- dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń lub oświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,


DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW

1) Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na  podstawie zaakceptowanych przez szkołę ucznia dokumentów potwierdzających poniesione koszty.
2) Dokumentami tymi będą rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty, związane 
z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.
3) Stypendia szkolne będą wypłacane przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy
w terminie wskazanym w decyzji.

4) Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT DOCHODU

Szczegółowe informacje dotyczące definicji dochodu znajdują się w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy
z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r, poz. 1507 z poźn. zm.)

 

Rozpatrywanie spraw związanych ze stypendiami szkolnymi – pokój nr 10 ds. ewidencji ludności tel. 86 2752451 lub 86 2752592 wew. 20.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 1327)

Uchwała Rady Miasta Wysokie Mazowieckie nr XXX/110/05 z dnia 31 marca 2005r.
w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Wysokie Mazowieckie (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 113, poz. 1356).

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW