Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

działki Miasto Wysokie Mazowieckie dysponuje  nieruchomościami  gruntowymi  położonymi przy ul. Warszawskiej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług. Więcej informacji  można  uzyskać w pokoju nr 25 (II piętro) Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie lub telefonicznie pod nr 86 275 23 79

Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

utw04.11.2019 r. studenci UTW wysłuchali bardzo ciekawego wykładu na temat : „Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem”, który wygłosiła p. Monika Wiczołek – kierownik MOPS w Wysokiem Mazowieckiem.

Na początku przedstawiła najważniejsze akty prawne związane z utworzeniem i działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Omówiła zadania i cele MOPS.

 

Ośrodek jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej w szczególności w zakresie :

 • przyznawania i wypłacania przewidzianych ustawą świadczeń z pomocy społecznej,
 • pobudzania społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
 • prowadzenia pracy socjalnej skierowanej na pomoc rodzinom i osobom,
 • organizowania usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • wytaczania na rzecz osób potrzebujących powództwa o roszczenia alimentacyjne,
 • udzielania schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 • kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie.

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 Adresatami działań pomocy społecznej są osoby i rodziny z grup szczególnego ryzyka. Pomoc społeczna ma nie tylko wspierać rodzinę, ale także reagować na nowe sytuacje, w których się ona znalazła.

Praca MOPS ukierunkowana jest w szczególności na:

 • pomoc finansową, pomoc rzeczową, pomoc instytucjonalną, pomoc w formie usług opiekuńczych, pracę socjalną polegającą na aktywizowaniu i wzmacnianiu zdolności do wypełniania ról społecznych i zawodowych.

Świadczeniami w pomocy społecznej są świadczenia pieniężne i niepieniężne.

 Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej wynosi: 528 zł na osobę w rodzinie lub 701 zł na osobę samotnie gospodarującą.

Świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy.

Świadczenia niepieniężne: mogą być w formie pracy socjalnej, pomocy rzeczowej, usług opiekuńczych dla osoby starszej i chorej, interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, sprawienia pogrzebu, pobytu i usługach w domu pomocy społecznej i innych. Pomoc w formie pracy socjalnej, interwencji kryzysowej świadczona jest bez względu na dochód.

W dalszej części wykładu poznaliśmy: zasady otrzymania Karty Dużej Rodziny, zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczenia Dobry Start.

MOPS bierze udział w projekcie „Droga do aktywności”.

W dyskusji głos zabrała prezes Marianna Kaczanowicz, w odpowiedzi na pytania  p. kierownik Ośrodka poinformowała, że w MOPS pracuje 13 osób, mają pod opieką 20 rodzin, wyjaśniła też, jak przebiega praca opiekuna z podopiecznym.

Wykład przybliżył słuchaczom obraz pracy i zasięg pomocy rodzinom i osobom w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Alicja Chmielewska

 

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska LGD  PLIS     Bezpieczny internetBiznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW