Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych

  Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych prowadzony jest przez Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. 1 Maja 6. Punkt ten znajduje się przy ul. Białostockiej 26 i  jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 1300 - 1900.

Czytaj więcej: Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych

Informacja o przetargu na wywóz odpadów

Śmietniki  Uprzejmie informujemy, iż przetarg w zakresie „Wykonania usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Wysokie Mazowieckie” wygrał Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki  Cieplnej
Sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. 1 Maja 6 w Wysokiem Mazowieckiem.

Czytaj więcej: Informacja o przetargu na wywóz odpadów

Najczęściej zadawane pytania

Czy za dzieci również będzie pobierana opłata?

Zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta Wysokie Mazowieckie uchwalą opłaty są naliczane od osoby zamieszkującej w nieruchomości – bez względu na wiek, dlatego decydując się na selektywną zbiórkę odpadów należy wpisać w deklarację wartość iloczynu liczba osób x 13,00 zł jeżeli odpady nie będą zbierane selektywnie, wybierając zaś opcję segregowania odpadów – liczba osób x 8,00 zł.

Przyjęte stawki opierają się na szacunkowych obliczeniach. Przed miastem jeszcze przetarg, w którym zostanie wyłoniony odbiorca odpadów. Liczymy i mamy nadzieję, że ostateczne stawki będą niższe i bardziej satysfakcjonujące nas wszystkich.

Czytaj więcej: Najczęściej zadawane pytania

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - OD 1.07.2013

  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza zasadnicze zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, obowiązującym do tej pory w każdej gminie.

Nowe przepisy zobowiązują wszystkie samorządy do odbioru od właścicieli nieruchomości wytwarzanych przez nich odpadów komunalnych.

Czytaj więcej: NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - OD 1.07.2013

SKŁADOWISKO MIEJSKIE INSTALACJĄ ZASTĘPCZĄ

Znajdujące się w pobliżu wsi Osipy Lepertowizna składowisko miejskie spełnia przewidziane prawem wymogi w zakresie ochrony środowiska. Wyposażone jest w wagę, wiatę na surowce wtórne, geomembranę, drenaż na odcieki oraz instalację odgazowującą.W 2011 roku Miasto Wysokie Mazowieckie podjęło działania zmierzające do rozbudowy tego składowiska(rozbudowa ujęta jest w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta). W tym celu został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w kwocie 6 milionów złotych. Złożony wniosek spełniał wszelkie wymogi konieczne do uzyskania przedmiotowego dofinansowania. Jednakże na mocy decyzji władz Województwa Podlaskiego środki te nie zostały przyznane. Decyzja ta budziła wiele kontrowersji.

Czytaj więcej: SKŁADOWISKO MIEJSKIE INSTALACJĄ ZASTĘPCZĄ

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Pierwszą deklarację właściciele nieruchomości zamieszkałej zobowiązani są złożyć do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

Każdy właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości zamieszkałej jak również osoba posiadająca taką nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub w inny sposób władający nieruchomością zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest zobowiązany złożyć deklarację na podstawie której zostanie ustalona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nieruchomości na których znajdują się budynki zabudowy wielorodzinnej deklarację za taką nieruchomość składa zarządca nieruchomości. W związku z tym, bez względu na to czy dana osoba jest lokatorem czy też właścicielem lokalu deklarację będą musiały za nią złożyć odpowiednio: Spółdzielnia Mieszkaniowa lub Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Czytaj więcej: OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

UCHWAŁY RADY MIASTA REGULUJĄCE SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązała każdą gminę do podjęcia w terminie do 31 grudnia 2012 roku pakietu uchwał regulujących gospodarkę odpadami.

Czytaj więcej: UCHWAŁY RADY MIASTA REGULUJĄCE SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNLANYMI

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy w znaczący sposób zmieniły zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.Na mocy znowelizowanych przepisów odpady komunalne mogą być zagospodarowane tylko i wyłącznie w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych. Zarówno regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych jak też regiony gospodarki odpadami zostały określone przez Sejmik Województwa Podlaskiego w przyjętych w dniu 21 czerwca 2012 r. uchwałach w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017” oraz w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”.

Czytaj więcej: NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNLANYMI

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

Szanowni Państwo

Rok 2013 będzie rokiem, w którym w znaczący sposób zmienią się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w całym kraju, w tym również na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie. Już z dniem 1 stycznia zostało wstrzymane przyjmowanie odpadów komunalnych na nasze składowisko, pomimo że posiada ono jeszcze wolną powierzchnię składową wystarczającą na przyjmowanie odpadów z terenu Miasta przez okres co najmniej 5 lat. Jednak na mocy „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017” składowisko to zostało zakwalifikowane jako składowisko zastępcze, z możliwością składowania w przypadku awarii lub braku możliwości przyjmowania odpadów przez Czerwony Bór oraz Czartorię.

Czytaj więcej: INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska LGD  PLIS     Bezpieczny internetBiznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW