Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

UCHWAŁY RADY MIASTA REGULUJĄCE SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązała każdą gminę do podjęcia w terminie do 31 grudnia 2012 roku pakietu uchwał regulujących gospodarkę odpadami.

 

W dniu 28 listopada 2012 roku Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście Wysokie Mazowieckie. Uchwała ta określa szereg zasad, które muszą być przestrzegane przez mieszkańców Miasta. Z treści regulaminu wynika możliwość selektywnego zbierania określonych frakcji odpadów komunalnych. Przez selektywne zbieranie odpadów komunalnych rozumie się takie zbieranie w ramach, którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem. Zgodnie z postanowieniami regulaminu każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemnik na zmieszane odpady komunalne. W przypadku, gdy zadeklaruje chęć selektywnego zbierania odpadów musi również wyposażyć nieruchomość w 5 pojemników lub worków na odpady zbierane w sposób selektywny. Pojemniki te powinny być w następujących kolorach:

 • niebieskim – papier, tektura,
 • żółtym – tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe,
 • zielonym – szkło kolorowe,
 • białym – szkło bezbarwne,
 • brązowym – odpady ulegające biodegradacji, zielone.

Pozostałe selektywnie zbierane odpady tzn. zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe mogą być dostarczone do organizowanego w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Białostockiej 26 Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady te przyjmowane będą bez dodatkowych kosztów w ramach ponoszonej przez mieszkańców na rzecz Miasta opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie świadczył usługi codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 – 19:00. Do punktu będzie można we własnym zakresie dostarczyć pozostałe odpady zbierane w sposób selektywny.

Z treści regulaminu wynikają również obowiązki dla właścicieli nieruchomości polegające na:

uprzątaniu błota, śniegu oraz lodu z chodników przyległych bezpośrednio do nieruchomości oraz z części nieruchomości służących do użytku publicznego niezwłocznie po ich wystąpieniu, a pozostałych zanieczyszczeń w miarę potrzeb,

myciu pojazdów mechanicznych poza myjniami pod warunkiem, iż ścieki odprowadzane będą do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych,

naprawie pojazdów mechanicznych w związku z ich bieżącą eksploatacją pod warunkiem braku uciążliwości dla sąsiadów oraz braku zanieczyszczeń wody oraz gleby.

Podczas grudniowej sesji Rada Miasta podjęła 4 uchwały regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Miasta:

1) uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

2) uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

3) uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4) uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z przywołanymi uchwałami wysokość opłaty, którą mieszkańcy Miasta będą zobowiązani uiszczać na rzecz Gminy Miejskiej jest uzależniona od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Miasto nie obejmuje nowym systemem nieruchomości niezamieszkałych. Właściciele takich nieruchomości zobowiązani są podpisać stosowną umowę w zakresie odbioru odpadów. Taką umowę zobowiązane będą również posiadać sklepy, szkoły, urzędy, zakłady produkcyjne, ogródki działkowe i inne zakłady użyteczności publicznej znajdujące się na nieruchomości niezamieszkałej.

Andrzej Stypułkowski
Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska LGD  PLIS     Bezpieczny internetBiznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW