Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Strona główna

Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie

 Fundusz Spójności

21 lipca 2014r. Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie, działając w imieniu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie”. Projekt realizowany będzie w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM, Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 28 364 650 zł w tym:

- 19 603 550 zł – dofinansowanie,

- 3 459 450 zł – wkład własny miasta,

- 5 274 590 zł – VAT.

Palnowany termin zakończenia projektu to 31.12.2015r.

 Zakres robót jakie będą przeprowadzane w ramach projektu obejmuje 3 zadania:

 

Zadanie 1. Modernizacja stacji uzdatniania wody

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. 1 Maja.

 

Zadanie 2. Modernizacja głównego kolektora sanitarnego

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji głównego kolektora sanitarnego o średnicy 200 ÷ 800 mm metodą bezwykopową. Modernizacją objęte są odcinki kolektora o łącznej długości ok. 2780 m wraz z ok. 70 studniami kanalizacyjnymi.

 

Zadanie 3. Budowa miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z tłocznią ścieków

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie oczyszczalni ścieków komunalnych dla aglomeracji Wysokie Mazowieckie RLM = 11 200 o przepustowości, Qdśr = 1 344 m3/d, z oczyszczaniem mechanicznym i biologicznym ścieków, przeróbką i unieszkodliwianiem powstających osadów oraz zaprojektowanie i wybudowanie tłoczni ścieków z kolektora głównego do oczyszczalni.

 

 

Jednostka Realizująca Projekt (JRP) powołana w związku z realizacją projektu  „Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie”

 

Skład JRP:

 1. Kierownik Jednostki Realizującej Projekt – Anna Niemyjska.
 2. Zespół ds. administracyjno-prawnych – Dorota Szepietowska, Andrzej Stypułkowski.
 3. Zespół ds. rozliczeń finansowo-księgowych – Krystyna Załuska, Renata Kamińska.
 4. Zespół ds. technicznych – Andrzej Michalski, Zbigniew Karwowski.

 

1. Zakres obowiązków Kierownika Jednostki Realizującej Projekt

odpowiada za pracę i funkcjonowanie JRP,

· sprawuje nadzór i kontrolę nad pracownikami,

· prowadzi koordynacje projektu,

· opracowuje i wdraża procedury,

· organizuje spotkania robocze JRP,

· monitoruje postęp prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

· identyfikuje zagrożenia w realizacji projektu oraz informuje MAO o nieprawidłowościach,

· informowanie MAO o jakichkolwiek niezgodnościach lub zagrożeniach dla realizacji projektu,

· nadzoruje i inicjuje działania informacyjne i promocyjne,

· informowanie Instytucji Zarządzającej o jakichkolwiek niezgodnościach lub zagrożeniach dla realizacji projektu niezwłocznie w sposób jaki ustalono w umowie o dofinansowanie.

 

2. Zakres obowiązków Zespołu ds. administracyjno-prawnych

· organizowanie biura jednostki odpowiedzialnej za wdrożenie,
· nadzorowanie przepływu informacji pomiędzy osobami zaangażowanymi w projekt
· organizowanie zebrań,
· sporządzanie części sprawozdawczej wniosków o płatność,
· kompletowanie wymaganych dokumentów i ich archiwizowanie,
· prowadzenie promocji i publicznego rozpowszechniania informacji o projekcie ze
szczególnym uwzględnieniem udziału środków UE w realizacji projektu,
· weryfikacja dokumentacji przetargowej pod kątem obowiązujących przepisów
· przeprowadzenie procedury zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych (usługa wykonania projektów technicznych, roboty budowlane, dostawy i usługa Inspektora nadzoru),
· przeprowadzenie procedur zamówień nieobjętych Ustawą Prawo zamówień publicznych (usługi doradcze, narzędzia promocji),
· uczestnictwo w pracach komisji przetargowej,
· prowadzenie niezbędnych procedur administracyjnych w celu pozyskiwania wymaganych decyzji/pozwoleń administracyjnych,
· weryfikacja pod względem prawnym materiałów przetargowych, przestrzeganie wymaganych procedur przetargowych, umów i kontraktów,
· weryfikacja dokumentów związanych z realizacją projektu pod kątem prawnym,
· prowadzenie postępowań w przypadku roszczeń i sporów,
· przygotowywanie części wniosku o płatność z zakresu rzeczowego w ramach
sprawozdawczości,
· sprawozdawanie z podejmowanych działań dla kierownika JRP,
· odpowiedzialność za zgodność tablic informujących i pamiątkowych w miejscu realizacji przedsięwzięć z wymogami umowy o dofinansowanie.

 

3. Zakres obowiązków Zespołu ds. rozliczeń finansowo-księgowych

· wnioskowanie o środki i dokonywanie płatności w porozumieniu z Zespołem ds.
administracyjno-prawnych,
· otwarcie wydzielonego oprocentowanego rachunku bankowego, z którego płatności
pokrywały będą koszty kwalifikowane projektu,
· realizacja projektu poprzez finansowe zarządzanie oraz kontrolę zgodnie z Planem Płatności zawartym w umowie,
· prowadzenie księgowości projektu,
· zapewnienie projektowi finansowej ciągłości zgodnie z planem i harmonogramami,
· opracowywanie i przedstawianie w Instytucji Wdrażającej raportów miesięcznych
dotyczących realizacji, przygotowywanie i aktualizacja Planu Płatności,
· przekazywanie do Instytucji Wdrażającej wniosków o płatność w okresie wynikającym z Planu Płatności w części dotyczącej finansów,
· zapobieganie i raportowanie do kierownika JRP o nieprawidłowościach finansowych,
· prowadzenie zestawień księgowych nie inwestycyjnych kosztów projektu.

 

4.Zakres obowiązków Zespołu ds. technicznych

· realizacja projektu poprzez zarządzanie i kontrolę w zakresie rzeczowym zgodnie

z harmonogramem procedur przetargowych, wykazem przetargów i harmonogramem

finansowym,

· wykonywanie i aktualizacja harmonogramów realizacji projektu i harmonogramu rzeczowo – finansowego,

· sprawdzenie opracowanego opisu, przedmiotu i zakresu zamówienia, zgodnie z ustawą– Prawo zamówień publicznych, prawem budowlanym oraz warunkami kontraktowymi FIDIC,

· uczestnictwo w pracach komisji przetargowej,

· współpraca z Inspektorem Nadzoru,

· współpraca bezpośrednia z wykonawcami projektu

· sporządzanie półrocznych i rocznych raportów dla odpowiednich organów,

· organizacja narad koordynacyjnych dotyczących realizacji projektu,

· nadzór i uczestnictwo w rozruchach i odbiorach końcowych,

· informowanie Kierownika JRP o niezgodnościach lub zagrożeniach wykonywania robot przez wykonawców, zapobieganie nieprawidłowościom w realizacji i raportowanie o nich MAO,

· weryfikacja danych przedłożonych przez Inspektora Nadzoru, dotyczących robot zamiennych,

· weryfikacja faktur pod względem zgodności danych rzeczowo-finansowych.

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska LGD  PLIS     Bezpieczny internetBiznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW